Stichting Joods Erfgoed Den Haag

Wij willen het leven van de Joodse gemeenschap in DH onder de aandacht brengen en zo bijdragen aan de integratie van alle bevolkingsgroepen.
Volg ons

Er wonen al sinds de zeventiende eeuw Joden in Den Haag. Omstreeks 1940 leefden en werkten er ruim 17.000  en was de Joodse gemeenschap in Den Haag op Amsterdam na de grootste in Nederland. De Joodse gemeenschap heeft in de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Uit Den Haag zijn tijdens de Sjoa meer dan 12.000 Joodse inwoners vermoord. Na de oorlog hebben overlevenden weer een actieve Joodse gemeenschap in Den Haag opgebouwd.

De tastbare nalatenschap van 350 jaar Joodse geschiedenis is bewaard gebleven in het Joods erfgoed van Den Haag:  gebouwen, monumenten, herinneringsplekken, boeken, archieven en verhalen. Het erfgoed maakt ons bewust van de religie, cultuur, en geschiedenis van de Joodse gemeenschap, die zo nauw verweven is met de stad. Dat erfgoed moet herkenbaar zijn voor een breed publiek, en het moet worden beschreven en beschermd. Voorlichting, bewustwording en educatie zijn hierbij van groot belang.

Omdat het behoud van het Joods erfgoed van Den Haag een wens is die bij veel mensen leeft, is op 22 april 2013 de Stichting Joods Erfgoed Den Haag opgericht. De Stichting wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze pluriforme en veelzijdige stad, waarin alle Hagenaars, individuen en groeperingen, zich thuis voelen.

DE STICHING
De Stichting Joods Erfgoed Den Haag wil het cultureel, religieus en maatschappelijk leven van de Joodse gemeenschap in Den Haag, in het verleden en het heden, in brede kring onder de aandacht brengen, om bij te dragen aan de integratie van alle bevolkingsgroepen in de stad.
De Stichting doet dat door:

- op te komen voor het behoud van het materieel en immaterieel erfgoed dat een grote rol speelde en nog speelt in het Joodse leven in Den Haag,
- rondleidingen, voorlichting en lessen te verzorgen op scholen, in musea en andere organisaties,
- publicaties mogelijk te maken,
- aandacht te vragen voor en ondersteuning te geven aan herinneringsmonumenten,
hedendaagse Joodse activiteiten te stimuleren en aandacht te geven, en samen te werken met organisaties die soortgelijke doeleinden nastreven.

 

Stadsrondleiding