Stichting Industrieel Erfgoed Deventer

De Stichting Industrieel Erfgoed (SIED) is opgericht in juli 1995. Doel is behoud van het industrieel erfgoed in Deventer en omgeving.
Suivez-nous

De Stichting Industrieel Erfgoed (SIED) is opgericht in juli 1995. Doel in behoud van het industrieel erfgoed in Deventer en omgeving. Het werkgebied omvat Deventer, Olst/Wijhe, Twello en Voorst.

In de statuten staat:

'De stichting heeft ten doel de stimulering van de bestudering, de inventarisatie, de documentatie, de geschiedschrijving, het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in Deventer en omgeving, alsmede publiciteit hieromtrent en voorts al hetgeen bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin het van woord.'

De houding van de SIED is pro-actief. We willen een bijdrage leveren aan de instandhouding van het industrieel erfgoed in de meest brede zin. Daarbij richten wij ons niet alleen op het behoud van objecten op zichzelf. We letten ook op de betekenis die ze in de toekomst voor de directe omgeving en voor de stad kunnen hebben.

Breed terrein

Kenmerkend voor de SIED is het brede terrein waarin ze zich manifesteert. Naast de Raambuurt is de revitalisering van het bedrijfsterreinengebied Bergweide in beeld gekomen. De SIED heeft daarvoor historisch onderzoek verricht en een daarop gebaseerd rapport uitgebracht. Dat rapport dient mede als uitgangspunt voor de planontwikkeling door de gemeente. Voor andere industriële gebieden zijn eigen plannen ontwikkeld, zoals het plan Senzora, het gebied van het fabriekscomplex van het gelijknamige bedrijf en het gebied Sluiswartier. (zie publicaties en projecten).

Verworven positie en erkenning

Door het project 'Deventer industrie in verleden, heden en toekomst', in mei 2000, heeft de SIED zichzelf zowel in Deventer als daarbuiten op de kaart gezet. De betekenis van dit project is landelijk erkend doordat we er de Nationale Industrieel Erfgoedprijs 2002 voor kregen. De SIED heeft inmiddels in bredere kring erkenning. In 2006 kreeg de SIED de vrijwilligersprijs van de gemeente Deventer in de sector educatie en cultuur, en in 2007 de jaarprijs van het genootschap Het Oversticht vanwege de verdiensten op het terrein van het industrieel erfgoed.

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan van de SIED (2015 - 2020) is gericht op deze doelstellingen:

1. Bijdrage leveren aan de beschrijving van de industriele geschiedenis van Deventer door een reeks van bouwstenen (onderzoeken, boeken en andere publicaties)

2. Inventarisatie van roerend en onroerend industrieel erfgoed (gebouwen, producten, machines, documenten etc.), bijdrage leveren aan de bepaling van cultuurhistorische waarden en de industriele geschiedenis herkenbaar houden in de ruimtelijke omgeving. Het doel is het industrieel erfgoed toegankelijk maken en houden voor een breed publiek. Een eigen collectie streeft de SIED niet na.

3. Aandacht voor de technische en sociaaleconomische aspecten door middel van het maken, verzamelen en beschikbaar houden van beeld/ en filmmateriaal, verhalen van de werkvloer en dergelijke.

4. De waarden van het industrieel erfgoed als wezenlijk onderdeel van het stedelijk culturele erfgoed aan het publiek overbrengen.

 

Deze doelstellingen worden gerealiseerd op basis van jaarprogramma's. Daarbij wisselt de rol van de SIED telkens, variërend van opdrachtgever, stimulator, adviseur, tot uitvoerder, uitgever etc. Dit dankzij de inzet en expertise van rond 40 vrijwilligers.