Audio tour

Audio tour08. Բոյաջյան Ցուցասրահ 2008

Մենք ներկայացրեցինք 2008 թվականին Բոյաջյան ցուցասրահում տեղի ունեցած ցուցահանդեսներից մի քանիսը, բայց իհարկե դրանք բոլորը չեն: Տարին ընթացավ հիմնականում ուսանողական ցուցահանդեսներով` թե' խմբակային, թե' անհատական, որոնց դերը Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսումնական պրոցեսում անգնահատելի է:

Tour stops

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.